OBUKA

Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada je licencirani centar za stručno osposobljavanje Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom (ADR) i železničkom (RID) saobraćaju na osnovu licence izdate od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 11/2015. Nakon obuke, izdavanjem potvrde o stručnoj osposobljenosti od strane fakulteta, kandidati stiču uslov da pismeno polažu ispit u Odseku za transport opasne robe nadležnog ministarstva. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe. Sertifikat važi pet godina nakon čega se obnavlja.  

Obuka počinje okvirno pet nedelja pre termina ispita zakazanog od strane Ministarstva. Stručno osposobljavanje traje sedam dana, jednom do dva puta nedeljno od 9 do 15 h. Termini ispiti za 2024. godinu su sledeći: 

 • 07.03.2024. godine,
 • 06.06.2024. godine,
 • 03.10.2024. godine i
 • 05.12.2024. godine.

PROPISI

Saglasno odredbama Zakona o transportu opasne robe (Sl. glasnik RS br. 104/2016, 83/2018), Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Pravilnika o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) i Direktivi Evropske unije broj 68/2008 o kopnenom prevozu opasne robe, definisana je kategorija ovlašćenog lica u preduzeću – SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE.

Izvod iz Zakona o transportu opasne robe, član 36. (Sl. glasnik RS broj 104/2016, 83/2018)

 • Učesnik u transportu opasne robe u drumskom,  železničkom  i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da angažuje jednog ili veći broj savetnika za bezbednost u transportu opasne robe.

Izvod iz ADR i RID (odeljak 1.8.3), te Direktive Evropske unije 2008/68/EZ o kopnenom prevozu  opasne robe

 • Svako preduzeće, čija delatnost uključuje i otpremu ili prevoz opasne robe u drumskom ili železničkom saobraćaju  ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar,  mora da imenuje jednog ili više savetnika za bezbednost  u transportu opasne robe, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu.

ZADACI SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE

Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe je lice koje u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasne robe, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove.

Zadaci savetnika u odnosu na delatnost preduzeća su naročito:

 • upoznavanje sa specifičnostima načina rada poslodavca (pošiljalac, prevoznik i/ili primalac) i analitička obrada utvrđenih zahteva kod poslodavca,
 • praćenje primene propisa koji se odnose na transport opasne robe,
 • predlaže odgovarajuće mere,
 • izrada i pribavljanje dokumenata (godišnji izveštaj, transportni dokumenti, dokumenta u vozilu i dr.),
 • savetovanje u aktivnostima preduzeća vezanim sa transport opasne robe,
 • stručno osposobljavanje zaposlenih koji rukuju sa opasnom robom,
 • sprovođenje odgovarajućih mera pri eventualnim akcidentima i dr.

Funkciju savetnika za bezbednost u transportu opasne robe može da obavlja rukovodilac preduzeća, lice sa drugim zadacima u preduzeću ili lice koje nije direktno zaposleno u preduzeću.

USLOV ZA OBUKU

Radno iskustvo u trajanju od jedne godine za kandidata sa stečenim visokim obrazovanjem, odnosno pet godina za kandidata sa srednjom stručnom spremom.

DOKUMENTA ZA POLAGANJE ISPITA

Kandidat koji polaže prvi put:

 • kopija diplome overena od strane notara, 
 • očitana lična karta, 
 • potvrda o radnom iskustvu i 
 • potvrda o uplati takse za izdavanje sertifikata u ministarstvu i takse za obuku na fakultetu.

Kandidat koji obnavlja sertifikat:

 • kopija važećeg sertifikata,
 • očitana lična karta i
 • potvrda o uplati takse za izdavanje sertifikata u ministarstvu i takse za obuku na fakultetu.

CENA OBUKE I TROŠKOVI POLAGANJA ISPITA

Cena obuke na fakultetu za jedan vid transporta, drumski (ADR) ili železnički (RID), je 55.000 dinara plus PDV, dok je cena obuke za drumski (ADR) i železnički (RID) transport 67.000 dinara plus PDV. Troškove obuke uplatiti na račun Fakulteta tehničkih nauka broj 840-1710666-12 sa pozivom na broj 04903100 i naznakom “stručno osposobljavanje savetnika“. Odobravaju se posebne pogodnosti za bivše i sadašnje studente Fakulteta tehničkih nauka, kao i za veći broj kandidata. 

Posebno se plaća taksa za polaganje ispita i izdavanje sertifikata u Ministarstvu. Za kandidata koji polaže prvi put plaća se taksa u iznosu 18.720 dinara ili kandidata koji produžava sertifikat iznos od 12.480 dinara. Instrukcije za plaćanje su ispod.

Taksa za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe
Svrha uplate
Petar Petrović - ispit za savetnika za bezbednost
Primalac
Budžet Republike Srbije
Iznos
18.720,00 din.
Broj tekućeg računa
840-742221843-57
Model
97
Poziv na broj
50-016
Taksa za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transport opasne robe
Svrha uplate
Petar Petrović - ispit za savetnika za bezbednost
Primalac
Budžet Republike Srbije
Iznos
12.480,00 din
Broj tekućeg računa
840-742221843-57
Model
97
Poziv na broj
50-016

LITERATURA

Kandidatima je obezbeđena stručna literatura za pripremu i polaganje ispita.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije u vezi obuke i prijave za obuku na: 

KONTAKT

 • ftn.opasnematerije
 • Siniša Sremac